IOT GOWY ÖNÜMLER

132015-0065 ITT CTC 12Pin Aýal suw geçirmeýän awtoulag birleşdirijisi 132015-0065 ITT CTC 12Pin Aýal suw geçirmeýän awtoulag ...
Suw geçirmeýän awtoulag birleşdirijisi-DJK70319Y-3.5-11 Suw geçirmeýän awtoulag birleşdirijisi-DJK70319Y-3.5-11
Suw geçirmeýän awtoulag birleşdirijisi-DJK70219Y-3.5-11 Suw geçirmeýän awtoulag birleşdirijisi-DJK70219Y-3.5-11
Suw geçirmeýän awtoulag birleşdirijisi-DJF121-2.2-11 Suw geçirmeýän awtoulag birleşdirijisi-DJF121-2.2-11
Professional öndürijiler çalyşýan ýük awtoulag simleri, traktor 7Mgte sim geçiriji Professional öndürijiler çalyşýan awtoulag Wi ...
Custöriteleşdirilen awtoulag farasy Awtoulag simli radio birikdiriji enjam Custöriteleşdirilen awtoulag farasy awtoulag simleri ...
KY 33 Pin motosikl ECU awtoulag suw geçirmeýän birleşdiriji 6189-7106 KY 33 Pin motosikl ECU awtoulag suw geçirmeýän ...
Mugt nusga tekiz sim sim terminaly, ýylylygy gysmak gysgyç terminaly, birikdiriji kabel terminaly Mugt nusga tekiz sim sim terminaly, ýylylygy gysmak ...
2015 Kostal suw geçirmeýän 2 ýolly jaý 09 4412 61 Kostal 2 pin birleşdiriji 2015 Kostal suw geçirmeýän 2 ýolly jaý 09 4412 61 ...
Has giňişleýin alyň

Kangyuan hakda

“Yueqing Kangyuan” awtoulag elektrik enjamlary zawody, gündogar kenarýaka sebitinde dürli awtoulag birikdirijilerini, terminallary, datçikleri, ECU birikdirijilerini we sim geçiriji önümlerini öndüriji.1996-njy ýylda esaslandyrylan, soňky 20 ýylda ajaýyp önümçilik pudagyna öwrüldik, öňdebaryjy enjam enjamlaryny hödürledik we ueueqing Kangyuan awtoulag elektrik enjamlary zawody dürli awtoulag birikdirijilerini, terminallary, datçikleri, ECU birikdirijilerini we sim geçiriji önümleri öndürýän meşhur önümdir. gündogar kenarýaka sebiti.

+

Haryt belgisi

Dürli awtoulag birikdirijilerini, awtoulag kislorod datçiklerini, ECU birikdirijilerini we dürli awtoulag simlerini öndürmekde ýöriteleşen zawod.

+ ýyllar

Tehniki tejribe

Kangyuan 1996-njy ýylda esaslandyryldy. 20 ýyldan gowrak ösüşden soň, köp sanly uly in engineeringener dizaýnerleri we önümçilik tejribesi toplandy.

+

Hyzmatdaş

Içerde we daşary ýurtlarda köp kärhanalar bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk we önümlerimiz Europeewropa, Demirgazyk Amerika, Awstraliýa, Günorta Afrika we beýleki ýurtlara eksport edilýär.

Senagat çözgütleri we hyzmatlary

Çözgüt we hyzmatlar
surat_19
surat_19
OEM

OEM

Kangyuan, köp ýyl bäri awtoulag birikdiriji zawodlar üçin OEM hyzmatlaryny hödürleýär.Qualityokary hilli, ygtybarly öndürijilik we bäsdeşlik bahasy bilen dürli görnüşli awtoulag birleşdiriji önümlerini dizaýn etmekde, öndürmekde we özleşdirmekde ýöriteleşýäris.Tejribeli toparymyz, müşderileriň kanagatlanmagyna we özboluşly zerurlyklaryňyza bagyşlanýar.

Tehniki goldaw

Tehniki goldaw

Kangyuan, awtoulag birikdirijilerini öndürmekde ýöriteleşen zawod.20 ýyldan gowrak tejribe bilen müşderilerimize ajaýyp tehniki goldaw we hyzmat berýäris.Hünärmenler toparymyz önümi saýlamak, dizaýny düzmek, gurnamak we satuwdan soňky hyzmat bilen size kömek edip biler.Bäsdeşlik bahalarynda we çalt gurşun wagtynda ýokary hilli önümleri bermäge borçlanýarys.

Logistika hyzmatlary

Logistika hyzmatlary

Ownuk paket üçin ony DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS ýaly Express tarapyndan ibereris.Bu gapy hyzmaty.Uly paketler üçin olary Howa ýa-da deňiz arkaly ibereris.Gowy gaplamagy ulanarys we howpsuzlygy üpjün ederis.Getirilende ýüze çykan islendik önümiň zyýany üçin jogapkärçilik çekeris.

Galyp ösüşi

Galyp ösüşi

Kangyuan-da dürli önümler üçin ýokary takyk galyplary dizaýn etmek we öndürmek üçin iň täze programma üpjünçiligini we işleýiş tehnologiýalaryny ulanýan ökde inersenerler we tehnikler topary bar.

Nusga otagy

Nusga otagy

Kangyuan, müşderilerimize amatlylygy we kanagatlanmagy üçin iň häzirki zaman önüm nusga otagyny hödürlemek bilen buýsanýar.Mysal otagymyzda müşderilere zerurlyklaryna laýyk gelýän önümi saýlamaga mümkinçilik berýän öňdebaryjy önümlerden we modellerden köp dürli önüm bar.Şeýle hem, nusga otagymyzda bar bolan önümler barada soraglaryňyz ýa-da soraglaryňyz barada maslahat berip biljek tejribeli işgärleri hödürleýäris.Şu gün bize geliň!

OEM
Tehniki goldaw
Logistika hyzmatlary
Galyp ösüşi
Nusga otagy

Şahadatnama

Habar merkezi

Senagat habarlary
Kompaniýa habarlary

Suw geçirmeýän awtoulag birleşdirijisi

Suw geçirmeýän awtoulag birleşdirijisi, gidroizolýasiýa we beýleki suwuklyklar üçin ýörite döredilen elektrik birleşdirijisidir.Elektrik ulgamlaryny we böleklerini birikdirmek üçin awtoulag pudagynda giňden ulanylýar.Bu birleşdirijiler suw geçirmeýän görnüşde işlenip düzülendir, bu bolsa olary ulanyp boljakdygyny aňladýar ...

2023-04-24
habarlar3

Awtoulag birikdirijilerindäki iň täze täzelikler

Döwrebap awtoulaglaryň ösüşinde awtoulag birikdirijileri barha möhüm bolup başlady.Ulaglarda dürli elektron ulgamlarynyň we bölekleriniň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin jogapkärdirler.Awtoulag birikdirijilerindäki iň soňky täzelikler öndürijiligi we ygtybarlylygy ýokarlandyrdy ...

2023-03-01
habarlar2

Suw geçirmeýän awtoulag birleşdirijileri: ygtybarly we ygtybarly awtoulag elektronikasy üçin iň soňky çözgüt

Awtoulag elektronikasy häzirki zaman awtoulaglarynyň möhüm bölegine öwrüldi we olary has akylly, has ygtybarly we has täsirli etdi.Şeýle-de bolsa, bu elektronika, suw pudagyna, tozana we aşa gyzgynlyga sezewar bolmak ýaly awtoulag pudagynyň ýaramaz şertlerine sezewar bolýar.Bu kynçylygy çözmek üçin ...

2023-03-01

Suw geçirmeýän awtoulag birleşdirijisi

Suw geçirmeýän awtoulag birikdirijileri häzirki zaman ulaglarynyň möhüm bölegi.Dürli elektrik ulgamlarynyň arasynda ygtybarly we ygtybarly baglanyşyk üpjün edýär we aşa howa şertlerinde-de olaryň dogry işlemegini üpjün edýär.Güýçli ýagyş, gar ýa-da tozanly ýollar bolsun, ...

2023-07-12
habarlar3

Awtoulag birikdirijilerindäki iň täze täzelikler

Döwrebap awtoulaglaryň ösüşinde awtoulag birikdirijileri barha möhüm bolup başlady.Ulaglarda dürli elektron ulgamlarynyň we bölekleriniň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin jogapkärdirler.Awtoulag birikdirijilerindäki iň soňky täzelikler öndürijiligi we ygtybarlylygy ýokarlandyrdy ...

2023-03-01
habarlar2

Suw geçirmeýän awtoulag birleşdirijileri: ygtybarly we ygtybarly awtoulag elektronikasy üçin iň soňky çözgüt

Awtoulag elektronikasy häzirki zaman awtoulaglarynyň möhüm bölegine öwrüldi we olary has akylly, has ygtybarly we has täsirli etdi.Şeýle-de bolsa, bu elektronika, suw pudagyna, tozana we aşa gyzgynlyga sezewar bolmak ýaly awtoulag pudagynyň ýaramaz şertlerine sezewar bolýar.Bu kynçylygy çözmek üçin ...

2023-03-01
Has giňişleýin alyň

Talaplaryňyzy häzir tabşyryň!