nybjtp

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Katalogyňyz barmy?Productshli önümleriňizi barlamak üçin katalogy iberip bilersiňizmi?

Hawa, önümleriň katalogy bar.Katalog ibermek üçin biziň bilen habarlaşyň ýa-da e-poçta iberiň.

Productshli önümleriňiziň baha sanawy gerek, baha sanawyňyz barmy?

Productshli önümlerimiziň bahasy sanawy ýok.Sebäbi bizde köp zat bar we olaryň bahasynyň hemmesini sanawda bellemek mümkin däl.Önüm çykdajylary sebäpli bahalar hemişe üýtgeýär.Önümlerimiziň bahasyny barlamak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz. Soonakynda size teklip ibereris!

Katalogyňyzda önüm tapyp bilemok, bu önümi meniň üçin ýasap bilersiňizmi?

Katalogymyzda önümlerimiziň köpüsi görkezilýär, ýöne hemmesi däl.Şonuň üçin diňe haýsy önüme mätäçdigiňizi we näçesini isleýändigiňizi bize habar beriň.Bizde ýok bolsa, ony öndürmek üçin täze galyp hem ýasap bileris.Maglumat üçin adaty galyp ýasamak takmynan 35-45 gün dowam eder.

Customöriteleşdirilen önümleri we ýöriteleşdirilen gaplama ýasap bilersiňizmi?

Hawa.Müşderimiz üçin öňem köp ýöriteleşdirilen önüm öndürdik.(esasan sim simleri) We müşderilerimiz üçin eýýäm köp galyplar ýasadyk.Customörite gaplamak hakda, Logotipiňizi ýa-da başga maglumatlary gaplamaga goýup bileris.Mesele ýok.Diňe käbir goşmaça çykdajylara sebäp boljakdygyny görkezmeli.

Nusga berip bilersiňizmi?Nusgalar mugtmy?

Hawa, nusgalary berip bileris.Adatça synag ýa-da hil barlamak üçin 1-3pc mugt nusgalar berýäris.
Ippingöne iberiş bahasy üçin tölemeli.Size köp zat gerek bolsa ýa-da her element üçin has köp zat gerek bolsa, nusgalar üçin töleg alarys.

Haýsy tölegi kabul edýärsiňiz?RMB töläp bilerinmi?

T / T (Sim geçirişi), Western Union we Paypal-ny kabul edýäris.Hasap-fakturanyň deň mukdaryny alyp biljekdigimize göz ýetiriň.Pul töläp bilersiňiz.Mesele ýok.

Getirýän wagtyňyz näme?

Bizde köp önüm bar.Bir stocka önümlerini 3 iş gününde iberip bileris.
Bir stockasyz ýa-da aksiýa ýeterlik bolmasa, eltip beriş wagtyny siziň bilen barlarys.

Sargytymy nädip ibermeli?Howpsuzmy?

Ownuk paket üçin ony DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS ýaly Express tarapyndan ibereris.Bu gapy hyzmaty.
Uly paketler üçin olary Howa ýa-da deňiz arkaly ibereris.Gowy gaplamagy ulanarys we howpsuzlygy üpjün ederis.Getirilende ýüze çykan islendik önümiň zyýany üçin jogapkärçilik çekeris.

Önümiň hiline kepillik barmy?

Üç ýyl kepilligimiz bar.

KANGYUAN önümleriniň wekili / dileri bolup bilerinmi?

Hoş geldiňiz!Firstöne ilki bilen öz ýurduňyzy / sebitiňizi habar bermegiňizi haýyş edýäris, biz barlap göreris we bu hakda gürleşeris.Başga hyzmatdaşlygy isleseňiz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

Öz logotipimi goýup bilerinmi?

Elbetde, müşderileriň nyşany çap edilip ýa-da zatlara goýulyp bilner.

Şahadatnamalar hakda näme?

ISO9001, TS16949, CE we ş.m.

Ilki bilen 1pc nusga satyn alyp bilerinmi?

Elbetde, nusga şertini we kiçi sargytlary goldaň, esasanam belli bir şertde täze müşderiler üçin.

1pc nusga üçin näçe?

Müşderiniň haýsy nusga gerekdigine esaslanýar.

Nusga näçe wagt ýasamaly?

Adatça bir hepdäniň içinde.

Okanyňyz üçin sag boluň.Islendik önüm siziň islegiňize laýyk gelýän bolsa, bize e-poçta ibermek üçin hoş geldiňiz.Islendik maglumatyňyzy haýal etmän üns berip biljekdigine ynanýarys.

Aragatnaşyklaryňyza tüýs ýürekden garaşýarys we ökde önümlerimizi amatly bahadan hödürlemäge hemişe taýýar!